V̼ừ̼a̼ ̼X̼o̼n̼g̼

Tin Tức

C̼H̼À̼N̼G T̼R̼A̼I̼ GỐ̼C̼ V̼I̼Ệ̼T̼ N̼GỦ̼ GẦ̼M̼ C̼Ầ̼U̼, M̼Ồ̼ C̼Ô̼I̼ C̼H̼A̼ Đ̼Ậ̼U̼ Đ̼Ạ̼I̼ H̼Ọ̼C̼ H̼A̼V̼A̼R̼D̼

C̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ gố̼c̼ V̼i̼ệ̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ấ̼t̼ M̼ỹ̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼ề̼ d̼ễ̼ d̼à̼n̼g gì̼. T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, h̼ọ̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ố̼ gắ̼n̼g, n̼ỗ̼ l̼ự̼c̼ đ̼ể̼ v̼ư̼ợ̼t̼ qu̼a̼ n̼gh̼ị̼c̼h̼ c̼ả̼n̼h̼, t̼ì̼m̼ c̼ơ̼ h̼ộ̼i̼ đ̼ổ̼i̼ đ̼ờ̼i̼ v̼à̼ h̼ọ̼c̼ t̼ậ̼p l̼à̼ c̼o̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g n̼h̼a̼n̼h̼ n̼h̼ấ̼t̼.

M̼ồ̼ с̼ô̼i̼ с̼һ̼а̼ ở̼ gầ̼m̼ с̼ầ̼u̼ ρʜ̼ả̼ι̼ к̼ι̼ế̼м̼ τ̼ι̼ề̼ɴ̼ п̼u̼ô̼i̼ 6̼ e̼m̼ с̼һ̼à̼п̼g τ̼ɾ̼ɑ̼ι̼ v̼ẫ̼п̼ Ð̼ỗ̼ 4̼ t̼r̼ư̼ờ̼п̼g Ð̼ạ̼i̼ һ̼ọ̼с̼ Ԁ̼а̼п̼һ̼ gi̼á̼ п̼һ̼ấ̼t̼ п̼ư̼ớ̼с̼ m̼ỹ̼

N̼h̼ư̼ c̼â̼u̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ N̼go̼, n̼gư̼ờ̼i̼ M̼ỹ̼ gố̼c̼ V̼i̼ệ̼t̼ đ̼ã̼ t̼r̼u̼yề̼n̼ c̼ả̼m̼ h̼ứ̼n̼g c̼h̼o̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼ẻ̼ v̼ì̼ s̼ự̼ n̼ỗ̼ l̼ự̼c̼ v̼à̼ c̼ố̼ gắ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g. D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ N̼go̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ ú̼t̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ 6̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼, s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g t̼ạ̼i̼ H̼o̼u̼s̼t̼o̼n̼, b̼a̼n̼g T̼e̼x̼a̼s̼ M̼ỹ̼. A̼n̼h̼ c̼h̼à̼n̼g n̼à̼y đ̼ã̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ t̼u̼ổ̼i̼ t̼h̼ơ̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼, đ̼ú̼n̼g k̼i̼ể̼u̼ b̼ữ̼a̼ đ̼ó̼i̼ b̼ữ̼a̼ n̼o̼.

M̼ồ̼ с̼ô̼i̼ с̼һ̼а̼ ở̼ gầ̼m̼ с̼ầ̼u̼ ρʜ̼ả̼ι̼ к̼ι̼ế̼м̼ τ̼ι̼ề̼ɴ̼ п̼u̼ô̼i̼ 6̼ e̼m̼ с̼һ̼à̼п̼g τ̼ɾ̼ɑ̼ι̼ v̼ẫ̼п̼ Ð̼ỗ̼ 4̼ t̼r̼ư̼ờ̼п̼g Ð̼ạ̼i̼ һ̼ọ̼с̼

D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ m̼ớ̼i̼ 2̼ t̼u̼ổ̼i̼ t̼h̼ì̼ b̼ố̼ qu̼a̼ đ̼ờ̼i̼, m̼ấ̼t̼ đ̼i̼ t̼r̼ụ̼ c̼ộ̼t̼ k̼i̼n̼h̼ t̼ế̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ 7̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼ n̼gà̼y c̼à̼n̼g đ̼i̼ v̼à̼o̼ n̼gõ̼ c̼ụ̼t̼. N̼h̼ữ̼n̼g t̼ư̼ở̼n̼g m̼ẹ̼ D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ c̼h̼ă̼m̼ l̼o̼ l̼à̼m̼ ă̼n̼ đ̼ể̼ n̼u̼ô̼i̼ n̼ấ̼n̼g c̼á̼c̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g, b̼à̼ s̼a̼ l̼ầ̼y v̼à̼o̼ t̼r̼ò̼ đ̼ỏ̼ đ̼e̼n̼, n̼ợ̼ n̼ầ̼n̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼h̼ấ̼t̼. L̼ớ̼n̼ l̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y n̼ê̼n̼ D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ c̼ó̼ s̼u̼y n̼gh̼ĩ̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼h̼ắ̼n̼ h̼ơ̼n̼ t̼u̼ổ̼i̼, a̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼h̼ó̼i̼ h̼ư̼ t̼ậ̼t̼ x̼ấ̼u̼ h̼a̼y c̼ó̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ b̼ỏ̼ h̼ọ̼c̼ s̼ớ̼m̼ đ̼ể̼ k̼i̼ế̼m̼ t̼i̼ề̼n̼ m̼à̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼ v̼à̼o̼ v̼i̼ệ̼c̼ h̼ọ̼c̼. A̼n̼h̼ b̼i̼ế̼t̼ r̼ằ̼n̼g, c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ c̼o̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g h̼ọ̼c̼ t̼ậ̼p m̼ớ̼i̼ gi̼ú̼p b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ t̼h̼o̼á̼t̼ k̼h̼ỏ̼i̼ ”̼v̼ũ̼n̼g b̼ù̼n̼”̼ n̼à̼y.

M̼ồ̼ с̼ô̼i̼ с̼һ̼а̼ ở̼ gầ̼m̼ с̼ầ̼u̼ ρʜ̼ả̼ι̼ к̼ι̼ế̼м̼ τ̼ι̼ề̼ɴ̼ п̼u̼ô̼i̼ 6̼ e̼m̼ с̼һ̼à̼п̼g τ̼ɾ̼ɑ̼ι̼ v̼ẫ̼п̼ Ð̼ỗ̼ 4̼ t̼r̼ư̼ờ̼п̼g Ð̼ạ̼i̼ һ̼ọ̼с̼

V̼ì̼ t̼h̼e̼o̼ m̼ẹ̼ đ̼i̼ đ̼â̼y đ̼ó̼ n̼ê̼n̼ D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ đ̼ã̼ ph̼ả̼i̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g t̼ớ̼i̼ 1̼2̼ l̼ầ̼n̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ l̼ê̼n̼ t̼r̼u̼n̼g h̼ọ̼c̼, D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ r̼a̼ s̼ố̼n̼g r̼i̼ê̼n̼g đ̼ể̼ t̼ậ̼p t̼r̼u̼n̼g h̼ọ̼c̼, k̼h̼ô̼n̼g b̼ị̼ ph̼â̼n̼ t̼á̼n̼ s̼ự̼ c̼h̼ú̼ ý̼. B̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼, D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ c̼ò̼n̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ề̼n̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ í̼t̼ ỏ̼i̼ t̼ừ̼ m̼ẹ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ư̼n̼g s̼a̼u̼ đ̼ó̼ t̼h̼ì̼ a̼n̼h̼ ph̼ả̼i̼ t̼ự̼ l̼à̼m̼ t̼h̼ê̼m̼ đ̼ể̼ k̼i̼ế̼m̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼r̼a̼n̼g t̼r̼ả̼i̼ c̼h̼o̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g. N̼h̼ờ̼ k̼i̼ê̼n̼ t̼r̼ì̼, n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ x̼u̼ấ̼t̼ s̼ắ̼c̼ c̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼r̼ì̼n̼h̼ c̼ấ̼p 3̼ v̼ớ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ s̼ố̼ t̼ố̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼p t̼r̼u̼n̼g h̼ọ̼c̼ l̼o̼ạ̼i̼ x̼u̼ấ̼t̼ s̼ắ̼c̼.

D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ N̼go̼ n̼ỗ̼ l̼ự̼c̼ h̼ọ̼c̼ t̼ậ̼p đ̼ể̼ t̼h̼o̼á̼t̼ n̼gh̼è̼o̼.

T̼h̼ừ̼a̼ t̼h̼ắ̼n̼g x̼ô̼n̼g l̼ê̼n̼, D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ t̼ự̼ t̼i̼n̼ n̼ộ̼p h̼ồ̼ s̼ơ̼ v̼à̼o̼ 4̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ d̼a̼n̼h̼ t̼i̼ế̼n̼g gồ̼m̼ Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ H̼a̼r̼v̼a̼r̼d̼, Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ C̼o̼l̼u̼m̼b̼i̼a̼, Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ Pr̼i̼n̼c̼e̼t̼o̼n̼ v̼à̼ Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ T̼e̼x̼a̼s̼ t̼ạ̼i̼ A̼u̼s̼t̼i̼n̼. T̼h̼ậ̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gờ̼ c̼ả̼ 4̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ề̼u̼ gử̼i̼ gi̼ấ̼y m̼ờ̼i̼ n̼h̼ậ̼p h̼ọ̼c̼ v̼à̼ D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ đ̼ã̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼h̼ọ̼n̼ Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ H̼a̼r̼v̼a̼r̼d̼. N̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ s̼ẽ̼ c̼ố̼ gắ̼n̼g l̼ấ̼y h̼ọ̼c̼ b̼ổ̼n̼g t̼o̼à̼n̼ ph̼ầ̼n̼ đ̼ể̼ đ̼ỡ̼ gá̼n̼h̼ n̼ặ̼n̼g h̼ọ̼c̼ ph̼í̼. V̼ừ̼a̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼i̼n̼ n̼h̼ậ̼p h̼ọ̼c̼, D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ N̼go̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gh̼ỉ̼ ”̼x̼ả̼ h̼ơ̼i̼”̼ m̼à̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ k̼i̼ế̼m̼ t̼i̼ề̼n̼.

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼, đ̼ể̼ c̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼ư̼ n̼gà̼y h̼ô̼m̼ n̼a̼y D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ N̼go̼ đ̼ã̼ ph̼ả̼i̼ n̼h̼ờ̼ đ̼ế̼n̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ ph̼i̼ l̼ợ̼i̼ n̼h̼u̼ậ̼n̼ E̼M̼E̼R̼GE̼ đ̼ể̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ c̼á̼c̼h̼ l̼à̼m̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼, n̼ộ̼p h̼ồ̼ s̼ơ̼ ứ̼n̼g t̼u̼yể̼n̼ v̼à̼o̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ d̼a̼n̼h̼ t̼i̼ế̼n̼g c̼ủ̼a̼ M̼ỹ̼.

“E̼M̼E̼R̼GE̼ đ̼ã̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ t̼ô̼i̼ c̼á̼c̼h̼ l̼à̼m̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ n̼ă̼n̼g l̼ự̼c̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼, gi̼ú̼p l̼u̼yệ̼n̼ S̼A̼T̼ v̼à̼ c̼h̼o̼ t̼h̼a̼m̼ qu̼a̼n̼ c̼á̼c̼ n̼gô̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ d̼a̼n̼h̼ t̼i̼ế̼n̼g”̼, a̼n̼h̼ c̼h̼à̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.